Setup Static IP on CentOS 7

When you want to set a Static IP on an interface of CentOS, there are ways to do this and here we go.

Network Manager
# systemctl status NetworkManager.service
6

Để kiểm tra xem card mạng nào được quản lý bởi Network Manager ta dùng lệnh

# nmcli dev status
7

Nếu trạng thái của một interface là “Connected” tức là interface đó được của lý bởi Network Manager (ví dụ : eth0) chúng ta có thể dễ dàng Disabled để gán IP tĩnh cho interface trên

1. Cấu hình Static IP không sử dụng Network Manager
Vào thư mục /etc/sysconfig/network-scripts/ , chỉnh sửa file ifcfg-eth0 , nếu không có các bạn có thể tạo file mới

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
8

Chỉnh sửa file ifcfg-eth0

# nano ifcfg-eth0
HWADDR=”00:0c:29:5d:b6:e8″
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.254 # IP Address
NETMASK=255.255.255.0 # Netmask
GATEWAY=192.168.1.1 # Default Gateway
DNS1=8.8.8.8 # DNS server
DNS2=8.8.4.4

DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes # Bật card mạng khi khởi động
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
Lưu file và khởi động lại dịch vụ mạng bằng lệnh

# systemctl restart network.service
Kiểm tra IP

# ip addr
9

2. Cấu hình Static IP sử dụng Network Manager
Nếu bạn muốn dùng Network Manager để quản lý các interface , bạn có thể sử dụng nmtui (Network Manager Text User Interface) được cung cấp để sử dụng trong môi trường terminal .

Để sử dụng Network Manager quản lý , trước tiên bạn phải thêm dòng “NM_CONTROLLED=yes” vào file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Cài đặt nmtui

# yum install NetworkManager-tui
Cấu hình

# nmtui edit eth0

10

Sau khi đã cài đặt những thông tin cần thiết , chọn OK . Và khởi động lại dịch vụ mạng

3. Sử đụng giao diện GNOME
Nếu bạn đã cài đặt CentOS 7 với giao diện đồ họa bạn có thể đặt IP tĩnh như sau . Phãi chuột vào biểu tượng mạng chọn Network Settings

CentOS 7-2016-04-07-16-31-50

Cửa sổ Settings bạn chọn như hình

11

Cửa sổ Wired , bạn chọn tab IPv4 , phần Addresses chọn Manual để thiết đặt IP thủ công , sau khi đã thiết đặt những thứ cần thiết bạn chọn Apply

12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *