Tăng dung lượng swapfile trong ubuntu

1. df -h
Lệnh này sẽ show ra các phân vùng trên ổ cứng, bạn hãy chọn 1 phân vùng để tạo swap từ phân vùng đó
thường là /dev/sda1
2. Tạo một Swap file 1GB bằng cách nhập lệnh sau:
sudo fallocate -l 1G /mnt/1GB.swap
sudo dd if=/dev/sda1 of=/mnt/1GB.swap bs=1024 count=1048576
count là dung lượng swap muốn tạo thêm: = 1 * 1024
3. Định dạng Swap file:
sudo mkswap /mnt/1GB.swap
4. Thêm Swap vào hệ thống:
sudo chmod 0600 /mnt/1GB.swap
sudo swapon /mnt/1GB.swap
nếu báo lỗi sau
swapon: /mnt/1GB.swap: swapon failed: Device or resource busyau
hãy chạy
sudo swapoff /mnt/1GB.swap
rồi chạy lại
sudo swapon /mnt/1GB.swap
5. Mở “/etc/fstab” trong trình soạn thảo văn bản và thêm phần này vào cuối để thực hiện thay đổi vĩnh viễn:
/mnt/1GB.swap none swap sw 0 0
Cuối cùng, kiểm tra Swap có hoạt động không:
sudo swapon -s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *