Router-on-a-Stick Vlan Routing

Yêu cầu:
– Vlan 10: Các PC 2, 4, 6, 8
– Vlan 20: Các PC 1, 3, 5, 7
– Router: Interface G0/0 tạo 2 interface ảo để làm gateway cho 2 Vlan
G0/0.10 ip 192.168.10.254 255.255.255.0
G0/0.20 ip 192.168.10.254 255.255.255.0
– Thông PC Vlan 10 và Vlan 20.

Thực hiện:
Các PC 2, 4, 6, 8: đặt ip 192.168.10.x 255.255.255.0 192.168.10.254
Các PC 1, 3, 5, 7: đặt ip 192.168.20.x 255.255.255.0 192.168.20.254

Trên các Switch Access kết nối trực tiếp với PC
Set các interface kết nối với PC vào Vlan 10, 20 tương ứng

switchport mode access
switchport access vlan 10

Các Switch kết nối với nhau set mode trunk

Switch Core (Switch12 kết nối trực tiếp với Router)
2 interfaces kết nối với 2 Switch khác cấu hình:

switchport mode trunk

2 interfaces kết nối với 2 interfaces của Router:

int f0/3
sw mode acc
sw acc vlan 10
int f0/4
sw mode acc
sw acc vlan 20

Router

int g0/0
no shut
int g0/0.10
encap dot 10
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
int g0/0.20
encap dot 20
ip add 192.168.20.254 255.255.255.0

Ping thử máy vlan 10 sang máy vlan 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *