VTP (VLAN Trunking Protocol)

Yêu cầu:
– 3 Switch phía trên: VTP server
– 4 Switch phía dưới: VTP client
– Cấu hình Vlan cho Switch Server bất kỳ, các Swich còn lại tự update thông tin Vlan.

Cấu hình:
– 3 Switch server:
enable
conf t
vtp mode server
vtp domain CCNA
vtp password 1

– 4 Switch client:
enable
conf t
vtp mode client
vtp domain CCNA
vtp password 1

//Kết nối giữa các Switch thì cấu hình switchport mode trunk
Tạo Vlan trên Switch VTP server bất kỳ
#vlan 10
#vlan 20

Check lại switch client
#show vlan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *